Konfederacja Lewiatan zaproponowała, m.in. ograniczenie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy w domu, z jednoczesnym zapewnieniem pracownikowi bezpieczeństwa.

Podczas spotkania partnerów społecznych, trzy centrale związkowe wraz z pracodawcami jednomyślnie wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac nad nowelizacją przepisów kodeksu pracy dotyczących telepracy. Przede wszystkim chodzi o zawarcie porozumienia autonomicznego w sprawie ułatwienia stosowania tej formy organizacji pracy. Lewiatan proponuje zmiany przepisów o telepracy, gdyż jest to interesująca forma zatrudnienia, zbyt rygorystyczne przepisy kodeksu pracy stanowią jednak przeszkodę w jej praktycznym stosowaniu.
Telepraca znacznie ogranicza lub całkowicie eliminuje problem dojazdów do pracy. Pracownik zyskuje wolny czas, który może wykorzystać na realizację własnych spraw (np. opiekę nad dzieckiem, dodatkowe zatrudnienie czy też podnoszenie kwalifikacji zawodowych).
 
System ten jest o tyle atrakcyjny, że może być wykonywany przez wiele zawodów. Wyjątek stanowią profesje związane bezpośrednio z produkcją dóbr materialnych, bądź niewymagające bezpośrednich i stałych kontaktów z klientami lub współpracownikami.