Przeciętne zatrudnienie w I kwartale br. wyniosło 8252,8 tys. osób i było o 0,8% wyższe niż przed rokiem (odpowiednio w ub. roku spadek o 0,3%).

Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 3,4%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,9%), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,0%), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,8%), natomiast niewielki wzrost w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 0,3%), wynikający głównie z zatrudnienia przy pracach interwencyjnych, w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz edukacji (po 1,1%). W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia, w tym największy w budownictwie (o 6,1%), górnictwie i wydobywaniu (o 5,9%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,3%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,9%).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 1 lipca 2015 r.