Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 3953,72 zł, tj. o 3,6% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku.

W sektorze publicznym wyniosło 4481,42 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 2,5%), a w sektorze prywatnym 3721,11 zł (wzrost o 4,2%). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 5,0% większa niż przed rokiem i wzrost ten był wyższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem 3,5%). W porównaniu z I półroczem ub. roku we wszystkich sekcjach odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia, w tym najwyższy w sekcji: administrowanie i działalność wspierająca (o 5,7%), informacja i komunikacja (o 5,5%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 4,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,7%), budownictwo (o 4,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,3%). Najniższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,4%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,3%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5%).

Źródło: stat.gov.pl, stan z dnia 1 października 2015 r.