Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2015 r. ukształtowało się na poziomie 3933,51 zł, tj. było o 3,4% wyższe niż w 2014 r. (wobec wzrostu o 3,7% w analogicznym okresie 2014 r.). W sektorze publicznym wyniosło 4415,01 zł, a w sektorze prywatnym 3723,12 zł.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 4,6% większa niż przed rokiem i wzrost ten był wyższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem wzrost o 3,5%). W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia; w tym najwyższy w sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 6,0%), budownictwo oraz informacja i komunikacja (po 5,2%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,9%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 4,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,3%). Najniższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5%).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2016 r.