Propozycje zmian przepisów o czasie pracy w Komisji Trójstronnej
\

Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko przedstawił podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych propozycje zmian przepisów działu szóstego Kodeksu pracy „Czas pracy”.

Chodzi o dwa projekty: wersję obejmującą propozycję całościowej zmiany działu szóstego Kodeksu pracy oraz wersję dotyczącą tylko wybranych zagadnień czasu pracy (m.in. kwestii wydłużania okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych).

Proponowane zmiany mają na celu m.in.:

- umożliwienie stronom stosunku pracy – w większym niż dotychczas zakresie - decydowania o szczegółowym rozkładzie czasu pracy przy uwzględnieniu norm ochronnych wynikających z Kodeksu pracy;

- poszerzenie przestrzeni dialogu społecznego na poziomie zakładowym i ponadzakładowym;

- poszerzenie przestrzeni dla układów zbiorowych, które, wzorem wielu państw europejskich, powinny odgrywać większą rolę w procesie stanowienia prawa pracy, niż ma to obecnie miejsce;

- umożliwienie organizowania procesu pracy w dostosowaniu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku;

- umożliwienie pracownikom w większym niż dotychczas stopniu godzenia życia zawodowego z osobistym, pracy z nauką, podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej, łączenia pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

Realizacji tych celów ma służyć ograniczenie regulacji z zakresu czasu pracy o charakterze ustawowym do norm ochronnych, wynikających zwłaszcza z prawa Unii Europejskiej oraz przekazanie na szczebel zakładowy możliwości podejmowania decyzji w szczegółowych kwestiach dotyczących organizacji procesu pracy.

Uzgodnienia z reprezentacją pracowników wymagałoby w szczególności:

- wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy powyżej 4 miesięcy (maksymalnie do 12 miesięcy);

- stosowanie przerywanego czasu pracy;

- stosowanie ruchomego czasu pracy z tym, że ruchomy czas pracy mógłby być stosowany także na wniosek pracownika.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 20 września 2012 r.

Data publikacji: 20 września 2012 r.