22 października 2015 r. nominacje odebrali przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz rządu. W Radzie, która zastąpi komisję trójstronną, będzie zasiadać 59 osób. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym będzie miał w tym organie także prezydent oraz prezesi NBP i GUS.

„Rada Dialogu Społecznego to nowe otwarcie w dialogu społecznym, zastąpi komisję trójstronną, to najbardziej innowacyjna ustawa o dialogu społecznym w Europie, która wzmacnia pozycję związków zawodowych i organizacji pracodawców, która daje szansę na pełną partycypację społeczną, szansę nie tylko na opiniowanie ustaw, ale także na tworzenie własnych, nowych pomysłów i przedstawianie ich Radzie Ministrów” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowy skład Rady liczy 24 członków, w tym:

5 przedstawicieli strony rządowej: Lucyna Bogusz, Ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki); Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju); Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Edukacji Narodowej); Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

5 przedstawicieli strony samorządowej: Piotr Choroś (podmiot zgłaszający - Unia Metropolii Polskich); Piotr Drygała (podmiot zgłaszający - Związek Miast Polskich); Anna Grygierek (podmiot zgłaszający - Związek Gmin Polskich RP); Marek Mazur (podmiot zgłaszający - Związek Województw RP); Andrzej Nowicki (podmiot zgłaszający - Związek Powiatów Polskich);

oraz 14 przedstawicieli strony pozarządowej: Krzysztof Balon (podmiot zgłaszający - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych); Marek Borowski (podmiot zgłaszający - Federacja Polskich Banków Żywności); Paweł Dębek (podmiot zgłaszający - Instytut Edukacji Społecznej); Piotr Frączak (podmiot zgłaszający - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych); Ewa Mańkiewicz-Cudny (podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)); Cezary Miżejewski (podmiot zgłaszający - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych); Dorota Piechowicz-Witoń (podmiot zgłaszający - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych); Karolina Poczykowska (podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok); Małgorzata Sinica (podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Polskiego); ks. Stanisław Słowik (podmiot zgłaszający - Caritas Diecezji Kieleckiej); Dariusz Suszyński (podmiot zgłaszający - Związek Młodzieży Wiejskiej); Zdzisław Szkutnik (podmiot zgłaszający - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych); Teresa Tiszbierek (podmiot zgłaszający - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej); Witold Zakrzewski (podmiot zgłaszający - Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)).

Na posiedzeniu inauguracyjnym RDPP na Współprzewodniczących RDPP wybrani zostali: Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - ze strony organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz Krzysztof Balon - ze strony organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych.

Strona pracowników i pracodawców Rady będą miały możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. W ustawie określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września br. i zastąpiła ustawę o komisji trójstronnej.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23 października 2015 r.