Obejmuje ona zmiany w zakresie sposobu uzyskiwania uprawnień do wykonywania około 100 zawodów: inżynier pożarnictwa, strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalista ochrony przeciwpożarowej, pracownik artystyczny, muzealnik, makler giełd towarowych, inspektor ochrony radiologicznej, rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rzecznik patentowy.

Kolejne zawody objęte nowelizacją, to: konserwator zabytków ruchomych, konserwator zabytków nieruchomych, konserwator zabytkowej zieleni, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, agent firmy inwestycyjnej, geolog, kierownik ruchu w zakładach górniczych, osoba wyższego (średniego, niższego) dozoru ruchu w zakładach górniczych, mierniczy górniczy, geolog górniczy, geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych, górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych, wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych, instruktor strzałowy w zakładach górniczych, operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych, operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych, elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych, spawacz w zakładach górniczych, mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, rusznikarz.

Ustawa nowelizuje osiemnaście aktów prawnych. Wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 26 ust. 11 oraz art. 30 ust. 7 - przepisów przejściowych dotyczących niektórych zmian wynikających z ustawy o giełdach towarowych, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia; art. 18, tj. zmian w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, który zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art. 4 pkt 5 w zakresie art. 31a ust. 2, art. 9 pkt 16, art. 12 pkt 7 oraz art. 28 ust. 1 – są to przepisy dotyczące pracowników artystycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.; art. 6 pkt 3, art. 10, art. 17, art. 27, art. 31–36 oraz art. 37 ust. 2, dotyczących ustaw: o ochronie osób i mienia, Prawa atomowego, oraz Prawa geologicznego i górniczego, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; art. 15 pkt 5 lit. c, który dotyczy uchylenia art. 119 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zacznie on obowiązywać po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Prezydent podpisał 27 sierpnia 2015 r.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 1 września 2015 r.