W myśl § 8 ust. 2 r.b.h.m.e. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Obowiązek refundacji kosztów zakupu okularów dotyczy wyłącznie tych pracowników, którzy faktycznie użytkują monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Szczegółowe warunki zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych powinny zostać uregulowane w aktach prawa zakładowego (układ zbiorowy pracy, regulamin). Jeżeli zaś pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy i nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy i wynagradzania, zasady zapewnienia okularów korekcyjnych powinny być określone na mocy wewnętrznego zarządzenia pracodawcy. Obowiązek refundacji może ograniczać się do kosztów szkieł, robocizny i standardowej oprawy, przy czym żadne przepisy nie ograniczają wysokości kosztów oprawek. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel określa pracodawca, przy czym środki te powinny umożliwiać zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

Źródło: Rzeczpospolita, 27 lipca 2010 r., Marta Marciniak-Szostaczko