ZUS informuje, że amerykańska Social Security Administration  zapewnia, iż  emeryci, którzy podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę wykonywanej w USA by móc pobierać polskie świadczenie nie powinni mieć problemu z potwierdzeniem tego faktu.

Konieczność rozwiązania umowy o pracę zawartej przed przyznaniem emerytury, w celu kontynuowania pobierania tego świadczenia narzuca art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z zawarciem 2 kwietnia 2008 r. przez Polskę i USA dwustronnej umowy w zakresie ubezpieczeń społecznych, przepisy wskazanej ustawy mają również zastosowanie do obywateli polskich przebywających w USA, a pobierających emeryturę z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Tak więc osoby, które nawiązały stosunek pracy w USA przed dniem nabycia prawa do emerytury i nadal go kontynuują, w celu dalszego pobierania świadczenia powinny rozwiązać umowę o pracę i przesłać do ZUS zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Źródło: www.zus.pl