Zmianę tę wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910). Pracodawca będzie ponadto zobowiązany przedstawić pracownikowi pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem go do pracy. Ma to na celu ograniczenie skali zjawiska zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia i tym samym zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września br.