Sektor utrzymania czystości w krótkim czasie okazał się jedną z najbardziej dynamicznych branż w Unii Europejskiej. Struktura zatrudnienia w tej dziedzinie waha się od dużych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych po zatrudnianie osób pracujących na własnych rachunek. Kobiety stanowią znakomitą większość osób sprzątających, a wiele z nich to pracownicy migrujący. Praca ma często charakter tymczasowy, godziny pracy bywają nieregularne.

Zagrożenia i ryzyko, na które są narażeni pracownicy sprzątający obejmują:

narażenie na substancje niebezpieczne, w tym czynniki biologiczne;

-hałas i wibracje;

-poślizgnięcia, potknięcia i upadki;

-zagrożenia elektryczne związane z narzędziami pracy;

-ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo- szkieletowych;

-praca w pojedynkę, stres związany z pracą, przemoc i zastraszanie.

Zapobieganie urazom i wypadkom wymaga zmian nie tylko w firmach sprzątających, lecz również w naszym postrzeganiu czynności sprzątania. Zmiana organizacji pracy, jak np. zmiana godzin pracy z nocnych na dzienne, lepsze zlecanie – uwzględniające jakość, a nie tylko cenę oraz lepszy kontakt między klientem a firmą sprzątającą mogą bezpośrednio zmniejszyć ryzyko urazów i wypadków wśród pracowników sprzątających.

Źródło: http://osha.europa.eu/pl