Mimo tego, że w tym roku pracownicy mogą korzystać z dłuższej majówki żaden z dni świątecznych tj. 1 i 3 maja nie wypada w sobotę, a więc w dzień, który co do zasady w większości zakładów pracy jest uznany za dzień dodatkowo wolny od pracy. Oznacza to, że pracodawcy nie mają obowiązku oddawania dnia wolnego za święto 1 maja.

Zgodnie z wyrokiem trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w sprawie sygn. akt K 27/11, no nowo powróciliśmy do obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Trybunał Konstytucyjny podniósł w swojej argumentacji fakt, iż dotychczasowe przepisy, bezpodstawnie różnicowały liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom i tym samym wskazał na naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

W związku z powyższym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy zgodnie zobowiązującym ich rozkładem czasu pracy przysługuje inny tzn. dodatkowy dzień wolny. Dodatkowy dzień wolny powinien zostać oddany do końca okresu rozliczeniowego, gdyż taki obowiązek statuują obowiązujące przepisy, w tym m.in. art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej k.p.), który określa zasady ustalania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Dodatkowo zgodnie bowiem z art. 130 § 2 k.p, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jednak powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy święto przypada np. w niedzielę.

W 2016 r. pracodawca, który zatrudnia pracowników w systemach czasu pracy, gdzie praca jest świadczona od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy, nie będzie musiał udzielić dodatkowych dni wolnych za święta, które nie przypadają w ten dzień.

Natomiast mając na uwadze kalendarz świąt obowiązujący w 2016 r. pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę - tak jak to ma miejsce 1 maja 2016 r.

Przykład

Pan Kowalski jest zatrudniony w spółce ,,Mars” Sp. z o.o. na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Praca świadczona jest zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. Pan Jan objęty jest trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym począwszy od 1 stycznia 2016 r. W odniesieniu do takiego stanu faktycznego Pracodawca Pana Jana nie musi udzielać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w niedzielę.

Maria Sobieska,

Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer