Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Aż 67 proc. zatrudnionych Polaków stwierdza, że charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzkiego. A 9 proc. badanych uważa, że jest to zagrożenie poważne.

Liczba wypadków przy pracy nieznacznie spada – w pierwszym półroczu 2014 r. doszło do 38.428 wypadków, w tym 114 śmiertelnych i 216 ciężkich. Ponad 1/3 pracowników w ostatnich latach była świadkiem lub słyszała o wypadku w swoim miejscu pracy. Najwięcej wskazań dotyczyło dużych zakładów z branży produkcyjnej, w których zdaniem badanych występuje bardzo poważne zagrożenie życia i zdrowia. Dwie trzecie z tych zdarzeń to wypadki lekkie, jedna czwarta to wypadki ciężkie (niezdolność do pracy ponad 28 dni), zaś 7 procent to wypadki śmiertelne (śmierć na miejscu bądź w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia).

Zdaniem ankietowanych przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy zarówno pracownicy jak i pracodawcy nie przestrzegali przepisów BHP. Badania wskazują, że wśród osób, które były świadkami rażących zaniedbań BHP, naruszeń tych dokonał co czwarty pracodawca, co trzeci pracownik, a w 37 procentach przypadków zarówno pracodawca jak i pracownik. Do największej ilości naruszeń dochodziło w budownictwie (35 proc.).

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 1 grudnia 2014 r.