Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono także uwagi oraz propozycje zgłoszone do tej regulacji przez członków Zespołu oraz powołanej przez niego specjalnej grupy roboczej. Zaproponowano m.in. zmianę definicji samokształcenia kierowanego poprzez uwzględnienie w niej również osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Tę grupę osób miałby także obejmować instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Chodzi o to, aby byli oni objęci choćby minimalnymi standardami szkoleń. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się z potrzebą uregulowania możliwości prowadzenia szkoleń w formie e-learningu oraz wprowadzenia definicji tego pojęcia. Zwracali jednocześnie uwagę na to, iż nowe przepisy powinny w jak największym zakresie uwzględniać postęp technologiczny.
Ponadto dyskutowano na temat częstotliwości szkoleń BHP. Postulowano, aby mogły się one odbywać co 2 lata, ale nie rzadziej niż co 4 lata. Zaproponowano także wprowadzenie zasady, zgodnie z którą szkolenie na danym stanowisku pracy byłoby nadal ważne w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego. Przy czym, zasady dotyczące organizacji szkoleń wstępnych, wstępnych na stanowisku pracy oraz okresowych dla poszczególnych grup pracowników będą przedmiotem dalszej pracy Zespołu. Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na problem szkoleń organizowanych dla cudzoziemców, którzy pomimo nieznajomości języka polskiego przechodzą je z wynikiem pozytywnym. Kolejną omawianą kwestię stanowiła możliwość wprowadzenia dyferencjacji względem małych pracodawców. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że wymogi BHP dla wszystkich pracodawców, niezależnie od ich wielkości powinny być takie same, ewentualne zróżnicowanie mogłoby dotyczyć obowiązków związanych z potwierdzeniem ich spełnienia.
Dodatkowo, rekomendowano uwzględnienie czynnika stresu w programach szkoleń BHP. Zaproponowano, aby pracodawcy mieli swobodę w kształtowaniu tych programów w celu ich maksymalnego dostosowania do warunków funkcjonowania danej firmy i występujących w niej zagrożeń. Zespół ma także wypracować wzorcowe programy szkoleń oraz dobre praktyki w tym zakresie, które mają być pomocne dla pracodawców, dzięki czemu przyczynią się do poprawy warunków pracy w Polsce.
Przewodniczący Zespołu – Pan Rafał Hrynyk, zaproponował zmianę nazwy Zespołu na Zespół promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy. Uczestnicy spotkania poparli taką inicjatywę z uwagi na to, iż termin „higiena pracy” jest archaiczny i nie odpowiada współczesnym standardom oraz praktyce międzynarodowej. Jednocześnie ustalono, że posiedzenia Zespołu będą zwoływane raz na kwartał, a bieżącą współpraca będzie się odbywała drogą elektroniczną.