Odpowiedź: aby zatrudnić Ukraińca, pracodawca powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę lub – w przypadku zatrudnienia do pół roku – zgłosić fakt zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy. Ukrainiec powinien natomiast uzyskać wizę. Przy odpowiednich zapisach umowy pracodawca może pokryć opłatę wizową i zobowiązać pracownika do jej zwrotu, jeżeli ten rozwiąże stosunek pracy przed upływem określonego okresu – wykorzystać w tym celu można chociażby umowę pożyczki.

Uzasadnienie: aby móc w Polsce legalnie zatrudniać Ukraińców należy uzyskać zezwolenie na pracę – zob. art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.p.z. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r. poz. 1644) wpłaty związane z wydawaniem zezwoleń na pracę wynoszą:

1) 50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

2) 100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;

3) 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej.

W niektórych przypadkach zezwolenie na pracę nie jest konieczne. Dzieje się tak w sytuacjach określonych w art. 87 u.p.z. Dodatkowe zwolnienia przewidziano w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919 z późn. zm.) – jedno z takich zwolnień zawarte zostało w § 1 pkt 22. Na mocy tego przepisu można zatrudniać Ukraińców bez zezwolenia, jedynie za potwierdzeniem faktu zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy (PUP) – niewątpliwą zaletą jest brak opłat.

Za wydanie wizy pobierane są opłaty wizowe – co do zasady 60 euro. W przypadku obywateli Ukrainy wiza krajowa jest jednak bezpłatna (odpłatnej jest przyspieszenie terminu jej wydania).

Jeżeli za wydanie wizy pobierane są opłaty, powinien ponieść ją pracownik. Jeżeli odpłatność poniesienie pracodawca, będzie to oznaczało powstanie przychodu u pracownika. Pracodawca może przyszłemu pracownikowi pożyczyć pieniądze na wizę z zastrzeżeniem, że po przepracowaniu roku pożyczka ulega umorzeniu. W takim przypadku przychód powstaje w momencie umorzenia pożyczki.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych