Pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy – może on złożyć pozew do Sądu Rejonowego, sądu pracy. Wówczas sąd nakaże pracodawcy wydanie tegoż dokumentu, a w przypadku dalszego uchylania się od nałożonego obowiązku, zastosuje środki, mające na celu skłonienie do wykonania wyroku i wydania świadectwa pracy.

Ponadto, na pracodawcę, który narusza wynikający z art. 97 k.p. obowiązek, może zostać nałożona przez inspektora inspekcji pracy kara grzywny za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Czytaj: Pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu każdej umowy terminowej

Roszczenia odszkodowawcze

Zgodnie z art. 99 k.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Sposób jego obliczenia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.). Warto podkreślić, że odszkodowanie przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł uzyskać z tego powodu nowej pracy pomimo podejmowanych w tym kierunku starań, co sam powinien udowodnić (wyrok SN z 10.11.1978 r., I PRN 107/78).

Istotne jest zatem spełnienie trzech przesłanek:

1. niewydanie w terminie bądź wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,

2. szkoda poniesiona przez pracownika,

3. związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewydaniem w terminie bądź wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Artykuł 99 k.p. nie wyczerpuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za szkodę spowodowaną niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy. Pracownik może ponadto na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (wyrok SN z 13.10.2004 r., II PK 36/04, OSNP Nr 8/2005, poz. 106).

Autor: Maria Szwajkiewicz