Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej zniechęcą przedsiębiorców do stosowania tej formy zatrudnienia - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy, który ma uregulować ten sposób zatrudniania.

Nowelizacja ustawy jest nakierowana na ograniczenie stosowania pracy tymczasowej w ramach umowy o pracę. Niepokoją takie propozycje jak:

- zwiększanie stopnia złożoności regulacji prowadzących do braku pewności po stronie podmiotów je stosujących,

- wprowadzanie nowych obciążeń i kosztów w przypadku umów o pracę (np. przerzucenie na przedsiębiorców kosztów wydłużania umowy o pracę do dnia porodu),

- wzmacnianie umów cywilnoprawnych kosztem umów o pracę,

- brak promowania umów o pracę poprzez wydłużenie okresu skierowania pracownika tymczasowego do 24 miesięcy, przy zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Zdaniem Lewiatana kwestia zapewnienia prawa do zasiłku macierzyńskiego w przypadku terminowego rozwiązania umowy o pracę na czas określony w przypadku pracy tymczasowej powinna zostać rozwiązana w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Wyłączenie zastosowania zasady wydłużania umowy w pracy tymczasowej jest uzasadnione obiektywnie specyfiką tych form zatrudnienia. Zasada wydłużania umów terminowych do dnia porodu nie powinna mieć również zastosowania do kodeksowych umów na zastępstwo, co zaproponowano w projekcie.

Więcej: konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/praca_tymczasowa_bedzie_rzadziej_stosowana

Źródło: konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2016 r.