Zespół został powołany przez Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który odpowiada za koordynowanie wdrażania przez administrację rządową Konwencji. W Polsce obowiązuje ona od 25 października 2012 roku.
Zespół – jako organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – będzie koordynować wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W skład zespołu, obok przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wchodzą przedstawiciele 15 innych ministerstw.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, zwłaszcza w charakterze ekspertów, inne osoby reprezentujące np. organizacje pozarządowe, bądź działające na rzecz osób niepełnosprawnych.