Sejm na posiedzeniu 10 października br. przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz.

Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na rok 2013, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty. Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia blisko 70 tys. pracowników. 6700 osób, będących stronami umów cywilnoprawnych, a także ponad 4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 6600 pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla 116 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164 mln zł. Kwota wyegzekwowanych w roku ubiegłym świadczeń była znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co świadczy o wysokiej skuteczności inspekcji pracy.

Inspektorzy pracy wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Szefowa PIP zaakcentowała, iż pozytywnym wynikiem zakończyła się gruntowna ocena polskiego systemu inspekcji pracy i działalności urzędu dokonana w roku ubiegłym przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W swoim raporcie zespół oceniający SLIC, w skład którego wchodzili przedstawiciele inspekcji pracy z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Holandii, Słowacji, Malty, Cypru, Danii i Finlandii, stwierdził, że w ciągu ostatniej dekady polska inspekcja pracy ogromnie się rozwinęła, a jej efektywne i rzetelnie przygotowane programy kontrolne są realizowane przez kompetentnych inspektorów.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 15 października 2014 r.

Data publikacji: 15 października 2014 r.