Posłowie przyjęli w czwartek poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa wprowadza korzystniejszy sposób obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej.

Wysokość emerytury jest obecnie obliczana poprzez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury jest obecnie tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę.

Zgodnie z projektem, w przypadkach, gdy jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto w projekcie jest rozwiązanie, które ma umożliwić obliczenie według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę a kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane byłyby kwoty już pobranych świadczeń. Ponadto, osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Obecnie okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym jest ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co jest niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy.

Kolejna zmiana dotyczy uznania urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były. Projekt zakłada zniesienie tej nierówności.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.