Porozumienie o współpracy z rzemiosłem

Państwowa Inspekcja Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego zawarły porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy. Podpisali je 6 marca br. Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Jerzy Bartnik – prezes ZRP. Porozumienie zastąpiło i uaktualniło poprzednią taką regulację z kwietnia 2008 r.

Ma ono służyć kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowaniu zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe oraz skutecznej ochronie stosunku pracy.

Współpraca obejmować będzie podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu dostosowania metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych, a także wymianę informacji i eliminowanie zagrożeń w procesach pracy występujących w zakładach rzemieślniczych. Przewidywane jest wzajemne przekazywanie informacji związanych z przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Mają być podejmowane działania w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy wśród pracodawców i pracowników zakładów rzemieślniczych, a także wspólne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne oraz prewencyjne w dziedzinie ochrony pracy. Będzie to realizowane poprzez m.in. udzielanie pomocy w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla rzemieślników, wspólne organizowanie programów i kampanii prewencyjnych oraz sympozjów i konferencji naukowych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 12 marca 2013 r.

Data publikacji: 12 marca 2013 r.