Dnia 21 czerwca br. główny inspektor pracy oraz główny inspektor nadzoru budowlanego zawarli porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Celem porozumienia jest likwidacja zagrożeń budowlanych w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Współdziałanie obu inspekcji stawia sobie za cel ochronę życia i zdrowia tak pracowników, jak i osób fizycznych świadczących pracę w ramach tzw. zatrudnienia niepracowniczego przed zagrożeniami występującymi podczas budowy, jak również utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

Przewiduje się prowadzanie wspólnych kontroli na terenach budów, wymianę informacji o stwierdzonych zagrożeniach i zaistniałych katastrofach budowlanych, a także współpracę przy ich badaniu. Kooperacja obu urzędów zakłada również wspólne konsultacje projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa oraz ocenę stanu warunków pracy w tej branży. Poprzednie porozumienie o współpracy podpisano 15 lat temu. Przez ten czas znacząco zmienił się stan prawny, stąd konieczność aktualizacji dokumentu.

Źródło: www.pip.gov.pl, 25 czerwca 2010 r.