Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy było wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na posiedzeniu plenarnym 19 marca.

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek (na zdj.) zaznaczył, że służba BHP - niezależnie od formuły jej funkcjonowania w zakładzie pracy - jest zawsze ekonomicznie zależna od pracodawcy i nie posiada prawnych mechanizmów chroniących jej niezależność, w odróżnieniu od przedstawicieli związków zawodowych, jakimi są społeczni inspektorzy pracy.

Ocena funkcjonowania służby bhp była w 2015 r. przedmiotem celowanych kontroli PIP w ponad 1000 wyselekcjonowanych zakładach pracy różnych branż, charakteryzujących się między innymi dużym nasileniem zagrożeń zawodowych. W latach 2016 i 2017 działalność służby bhp była sprawdzana przy okazji prowadzenia innych zadań kontrolnych w ponad 6 tys. zakładów każdego roku. Stwierdzone nieprawidłowości omówił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Do najczęstszych, ujawnionych w 2015 r. należały:
- brak okresowych analiz stany bhp (w 38 proc. kontrolowanych zakładów),
- nieprawidłowości związane z kontrolą przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy (w 17 proc. zakładów),
- nieprzedstawienie propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących zapobiegania zagrożeniom (w 15 proc. badanych przypadków).

Także w latach 2016-2017 w dalszym ciągu wyraźnie rysował się problem nieprawidłowości w wykonywaniu swoich obowiązków przez służbę bhp. Niepokojące było ponadto, że w 2016 roku 34 proc. kontrolowanych pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników nie utworzyło służby bhp, a w 2017 r. aż 57 proc. pracodawców nie utworzyło służby bhp bądź nie powierzyło pełnienia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu lub pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

W opinii dyrektora Jakuba Chojnickiego, od lat występują te same nieprawidłowości z zarysowującym się trendem spadkowym w funkcjonowaniu służby bhp w zakładach. To wskazuje, że zakrojone na szeroką skalę działania kontrolne i informacyjno-prewencyjne PIP przynoszą zamierzony efekt.

Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy >>