Rynek pracy w ostatnich latach ewoluował. Zmieniały się nie tylko style pracy i wymagania dotyczące pracowników, ale również potencjał kadrowy, który obecnie tworzą cztery pokolenia: Baby boomers (pokolenie wyżu demograficznego lat 1940-1963), Pokolenie X (urodzeni między rokiem 1964 a 1979), Pokolenie Y (urodzeni w latach 1980-1989) oraz stawiające dopiero pierwsze zawodowe kroki Pokolenie C (urodzeni po roku 1990). Przedstawione generacje różnią się między sobą. Każde bowiem dojrzewało w innych warunkach społeczno–demograficznych i miało okazję doświadczać innych wydarzeń. Przedstawiciele poszczególnych pokoleń różnią się m in. etyką, wartościami, celami, motywatorami, stylami zarządzania i komunikacji. Pokolenia to nie tylko różnice ale również ogromny potencjał i wiedza, którą trzeba umieć umiejętnie zarządzać. Budowanie skutecznie pracującego multigeneracyjnego zespołu pracowniczego to duże wyzwanie, przed którym stoją zarówno pracodawcy jak i menagerowie. Istotnym elementem polityki zarządzania generacjami  w organizacji jest umiejętne wykorzystanie potencjału pracowników zróżnicowanych wiekowo. Dzięki skutecznemu zarządzaniu generacjami możliwe jest budowanie wizerunku firmy jako przyjaznej i nowoczesnej. Możliwe jest także uzyskiwanie konkretnych, wymiernych korzyści biznesowych, w postaci kreowania innowacyjnych zespołów, których członkowie uczą się wzajemnie od siebie, wymieniając pomysłami i doświadczeniami. Wprowadzenie zasady zarządzania różnorodnością (wiekiem) jest możliwe w każdej firmie niezależnie od jej wielkości. Próba podjęcia międzygeneracyjnego dialogu to wyzwanie nie tylko dla kadry zarządzającej ale również dla pracowników, którzy biorą czynny udział w tym procesie.

Zarówno z myślą o managerach jak i pracownikach został stworzony portal Dialog Generacji, który w obrazowy sposób przedstawia różne pokolenia na rynku pracy. Jest to interaktywny przewodnik po zarządzaniu międzygeneracyjnym. Pozwala nie tylko poznać, ale także zrozumieć pokolenia na rynku pracy. Pracownicy odnajdą tu cenne wskazówki, jak kierować własną karierą, pobudzać swoją kreatywność oraz komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń. Portal oferuje rozwiązania, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności zespołów międzygeneracyjnych, poprawić komunikację, a także podnieść kompetencje kadry w zakresie zarządzania międzypokoleniowego. Przedsięwzięcie jest unikalnym projektem o charakterze innowacyjno-badawczym, które ma na celu dostarczenie firmom, działającym na polskim rynku, wiedzy związanej z zarządzaniem multigeneracyjnym. Projekt proponuje nieobecne dotąd na rynku rozwiązania w obszarze zarządzania pracownikami i zespołami zróżnicowanymi wiekowo.

Projekt „PI: DIALOG GENERACJI – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie” realizowany jest w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałania 2.1.1: „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do podjęcia DIALOGU GENERACJI http://www.dialoggeneracji.pl/.

Źródło: HRperspective