Podstawa wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zostanie odmrożona?
\

Grupa posłów PO przygotowała projekt z dnia 13 marca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. skrócenie o 9 miesięcy czasu obowiązywania przepisu wskazującego na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 r. (1276 zł) jako podstawy do wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Celem projektu jest również:

1) uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych poprzez wzmocnienie uprawnień kontrolnych Prezesa PFRON oraz uszczelnienie systemu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także wprowadzenie przepisów w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji;

2) uzupełnienie niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji o nowe regulacje prawne zmierzające do efektywniejszego nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych w ustawie oraz o przepisy doprecyzowujące funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

Proponuje się, aby nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że wejście w życie części zmian została odsunięta w czasie: część uregulowań ustawy zmieniającej zacznie obowiązywać 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu od dnia ogłoszenia oraz od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt został przekazany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Więcej: orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-191-2012/$file/7-020-191-2012.pdf

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 13 kwietnia 2012 r.