Podpisanie porozumień z dozorem technicznym i nadzorem górniczym

Główny Inspektor pracy Iwona Hickiewicz zawarła porozumienia z prezesami: Urzędu Dozoru Technicznego Markiem Walczakiem i Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Litwą w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z jednostkami dozoru technicznego i organami nadzoru górniczego. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się 26 lutego br. w siedzibie UDT w Warszawie.

Współpraca PIP i UDT obejmować będzie m.in. przekazywanie informacji o ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych oraz o niebezpiecznych uszkodzeniach takich urządzeń. Przewiduje podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń. Strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. Będą także wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

W porozumieniu jest również mowa o prowadzeniu – w razie potrzeby – wspólnych kontroli i korzystaniu w ich trakcie z pomocy biegłych oraz specjalistów.

Z kolei współdziałanie organów inspekcji pracy i nadzoru górniczego ma się koncentrować na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udziale w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania wypadków zaistniałych w ruchu zakładów górniczych. Strony będą wspierać inicjatywy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach związanych z górnictwem, m.in. poprzez: promowanie systemowego zarządzania bhp, wspólne organizowanie spotkań i konferencji, rozpowszechnianie postępu technicznego w dziedzinie górnictwa i propagowanie dobrych praktyk. Porozumienie kładzie też nacisk na podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i urzędów górniczych, a także na wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Oba podpisane dokumenty stanowią aktualizację dotychczas obowiązujących porozumień, zawartych pomiędzy głównym inspektorem pracy i szefami UDT oraz WUG w lipcu 2007 r. Mówiła o tym podczas uroczystości w UDT szefowa PIP Iwona Hickiewicz, podkreślając coraz większą rolę przedsięwzięć prewencyjnych we współdziałaniu urzędów kontrolnych. Pozwalają one skutecznie zapobiegać zagrożeniom i kreują pozytywny wizerunek organów nadzoru i kontroli warunków pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl. stan z dnia 28 lutego 2013 r.

Data publikacji: 28 lutego 2013 r.