Pracownica po urlopie macierzyńskim wykorzystała urlop wypoczynkowy. W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica dostarczyła zwolnienie chorobowe ciążowe.

Czy pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: za okres niezdolności do pracy przypadający na czas urlopu macierzyńskiego, pracownicy nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Natomiast pracownica ma prawo do takiego wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy przypadający na czas urlopu wypoczynkowego.

Uzasadnienie: przez okres ustalonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. jako okres urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego - art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.) – dalej u.ś.p. Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale z tytułu pobierania tego zasiłku nie może być objęta ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem wypadkowym - art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 11 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121) – dalej u.s.u.s. Dlatego też za czas niezdolności do pracy przypadającej na okres, w którym pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego tytułu zasiłek macierzyński, nie przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. W konsekwencji za czas niezdolności do pracy przypadającej na okres urlopu macierzyńskiego pracownica nie ma również prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje bowiem pracownikowi w przypadkach, w którym nie ma on prawa do zasiłku chorobowego (art. 92 § 3 pkt 2 k.p.).

Inaczej należy traktować niezdolność do pracy przypadającą na czas urlopu wypoczynkowego. Pracownica przebywająca na urlopie wypoczynkowym podlega bowiem ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 1 u.s.u.s.). W konsekwencji za czas niezdolności do pracy przypadający na okres urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy zasiłek chorobowy na warunkach określonych w u.ś.p., a jeżeli nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku chorobowego to w pierwszej kolejności przysługuje pracownicy wynagrodzenia chorobowego (art. 92 § 1 i 4 k.p. oraz art. 12 ust. 1 u.ś.p.). Fakt, iż niezdolność do pracy przypada na okres bezpośrednio następujący po okresie urlopu macierzyńskiego, nie wyklucza prawa do zasiłku chorobowego za okres następujący po tym urlopie. W szczególności ZUS nie wymaga, aby przed nabyciem prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy bezpośrednio następującej po urlopie macierzyńskim, pracownik podlegał ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 30 dni. W konsekwencji, skoro w takim przypadku pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, to tym bardziej ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, o ile prawa do tego wynagrodzenia nie wyczerpał już w danym roku kalendarzowym.