Po wychowawczym pracodawca nie obniży wymiaru urlopu wypoczynkowego?
\

Pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy, pracodawca nie obniży proporcjonalnie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Ale tylko wtedy, gdy pracownik przed korzystaniem z urlopu wychowawczego nabędzie w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego.

Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu z dnia 5 lipca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2013 r.

Warunek nabycia w danym roku kalendarzowym przed korzystaniem z urlopu wychowawczego prawa do urlopu wypoczynkowego ma istotne znaczenie. Nowelizacja nie będzie dotyczyła bowiem pracownika, który w danym roku kalendarzowym nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, ponieważ 1 stycznia przebywa na urlopie wychowawczym. Wymiar urlopu wypoczynkowego takiego pracownika po podjęciu pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego tak jak dotychczas ustalany będzie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przypadającego do końca roku kalendarzowego (art. 1552 § 1 kodeksu pracy).

Konieczność nowelizacji przepisów kodeksu pracy dotyczących zasad ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz rozróżnienie sytuacji pracowników, którzy nabyli wcześniej prawo do urlopu wypoczynkowego oraz tych, którzy prawo to nabywają dopiero po powrocie z urlopu wychowawczego wynika z przepisów prawa unijnego w zakresie urlopu rodzicielskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W orzeczeniu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł m.in., że klauzulę 2 pkt 6 porozumienia ramowego w sprawie urlopu rodzicielskiego, wdrożonego dyrektywą 96/34/WE, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona przepisowi krajowemu, zgodnie z którym pracownicy, którzy korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze dwóch lat, tracą po jego zakończeniu prawo do corocznego płatnego urlopu za rok poprzedzający narodziny dziecka. W tym kontekście Trybunał wskazał również, że uprawnienia nabyte lub nabywane przez pracownika w chwili rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego zachowane są w niezmienionej formie do zakończenia urlopu rodzicielskiego i mają zastosowanie po zakończeniu tego urlopu, przy czym pojęcie uprawnień nabytych lub nabywanych należy rozumieć jako obejmujące całość praw i korzyści, w formie pieniężnej i w naturze, wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku pracy, na które pracownik może się powołać wobec pracodawcy w chwili rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego (pkt 50-53 wyroku).

Analogiczne uprawnienie jest gwarantowane także postanowieniem klauzuli 5 pkt 2 zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego, wdrożonego dyrektywą Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającą dyrektywę 96/34/WE.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy przekazany został do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r.