21 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa wprowadza możliwość nabycia przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, po jej śmierci, prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego.

Prawo to nabyłyby osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i utraciły prawo do tego świadczenia albo zasiłku na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczy zaliczenia do okresu uprawniającego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy), okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna (tj. okresu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną), jeżeli utrata prawa do świadczenia lub zasiłku spowodowana została śmiercią osoby objętej opieką.

Z kolei zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych polegają na rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego o opiekunów osób niepełnosprawnych. Warunkiem uzyskania przez te osoby prawa do świadczenia przedemerytalnego będzie zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna, pobieranych nieprzerwanie przez 365 dni, jeżeli przyczyną utraty tego prawa była śmierć osoby znajdującej się pod opieką. Były opiekun nabędzie uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli do dnia, w którym ustało prawo do otrzymywanego świadczenia lub zasiłku, ukończył 55 lat – kobieta albo 60 lat – mężczyzna, i legitymuje się jednocześnie co najmniej 20-letnim (kobieta) albo 25-letnim (mężczyzna) stażem emerytalnym.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane będzie na wniosek osoby zainteresowanej, od dnia następującego po dniu złożenia wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 23 listopada 2016 r.