Po posiedzeniu Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
\

W dniu 31 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych., w trakcie którego zostały poruszone następujące tematy: przegląd transferów społecznych i zwolnień podatkowych, propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Zdaniem PKPP Lewiatan w Polsce pomoc społeczna adresowana do rodzin szczególnie wielodzietnych jest za mała, a za dużo udzielana osoba starszym. Powinna zostać opracowana formuła, aby świadczenia wygasały stopniowo. Ponadto zaproponował: likwidację ulg podatkowych na dzieci; likwidację wspólnego rozliczania się małżonków i osoby samotnie wychowującej dziecko; zmiany w zasiłku pogrzebowym (zmniejszenie); zmiany w zasiłku pielęgnacyjnym; likwidację ulgi na Internet; zmiany w jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka. Przedstawiciel ZRP poruszył kwestię kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zaproponował zmianę kwoty, która jest zbyt niska. OPZZ sprzeciwiło się zmianom w zasiłku pogrzebowym. Natomiast odnosząc się do transferów społecznych poinformowało, że będzie wnioskowało, aby w pełni ratyfikować Konwencję nr 102 dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Następnie MPiPS przedstawiło propozycje kwot kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość kryterium dochodowego:

1. Od dnia 1 listopada 2012 r. proponuje się podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy do kwoty 539 zł na osobę w rodzinie oraz podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy do kwoty 623 zł na osobę w rodzinie.

2. Od dnia 1 listopada 2014 r. proponuje się podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy do kwoty 574 zł na osobę w rodzinie oraz podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy do kwoty 664 zł na osobę w rodzinie.

Od dnia 1 listopada 2012 r. zaproponowano następujące kwoty świadczeń rodzinnych: zasiłek rodzinny – w kwocie odpowiadającej 40% wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin:

77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Przedstawiono także propozycje kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nie przekraczającej 542 zł,

- dla osoby w rodzinie – w wysokości nie przekraczającej 456 zł.

Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 13 czerwca 2012 r.

Źródło: www.dialog.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.