Dyrektor szkoły obowiązany jest raz do roku przeprowadzać kontrolę warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

W ubiegłym roku szkolnym dyrektor musiał skontrolować stan bhp placówki po każdej co najmniej dwutygodniowej przerwie w jej działalności, od tego roku sam zdecyduje o konieczności przeprowadzenia kontroli i sam wyznaczy jej termin. Tak czy inaczej, troska o dobro uczniów wymaga, by zwłaszcza w zimie weryfikować sprawność urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwo terenów wokół szkoły.

Należy pamiętać, że temperatura w salach lekcyjnych musi wynosić co najmniej 18°C. Jeżeli jest niższa, dyrektor może zawiesić zajęcia, powiadamiając o tym organ prowadzący. Szkołę można też zamknąć, jeśli temperatura na dworze mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 °C lub mniej. Uczniowie jednak muszą odbyć lekcje w terminie późniejszym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 stycznia 2010 r., Jolanta Góra-Ojczyk