Czy w związku awansem pracownika fizycznego na kierownika, pracodawca musi wysłać go na ponowne badania lekarskie, jeżeli nie zmienia się środowisko pracy?
 
 
Odpowiedź: z przedstawionego w pytaniu opisu wynika, że pracownik, który ma zostać "liderem grupy" będzie zatrudniony na stanowisku kierowniczym. W takim przypadku pracownik ten powinien zostać skierowany na wstępne badania lekarskie oraz – w okresie do 6 miesięcy od daty objęcia nowej funkcji – zostać poddany szkoleniu okresowemu z dziedziny bhp dla osób kierujących pracownikami.
 
Uzasadnienie: stosownie do postanowień art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:
 
1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz
3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
 
Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W przepisie tym określono wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, które wskazują zakres tych badań, uzależniając go od czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy. Do takich czynników u osób kierujących pracownikami zalicza się m.in. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, które w przypadku wykazania w skierowaniu na badania profilaktyczne wiążą się z koniecznością zlecenia przez lekarza medycyny pracy zbadania poziomu cholesterolu oraz wykonania badania EKG.
 
Z uwagi na to, że w opisanym przypadku pracownik, który do tej pory pracuje na stanowisku robotniczym ma awansować i zostać przeniesiony na stanowisko kierownicze, pracodawca powinien skierować go na wstępne badania lekarskie, wykazując w skierowaniu m.in. właśnie nowe elementy: decyzyjność i odpowiedzialność.
 
 
Ponadto, zgodnie z art. 2374 § 1 k.p., pracownik powinien zostać poddany szkoleniu okresowemu z dziedziny bhp dla osób kierujących pracownikami na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to z konieczności zapoznania awansowanego pracownika z nowymi ciążącymi na nim obowiązkami w zakresie bhp, a także obowiązku poznania i opanowania zasad bezpiecznej organizacji pracy podległego mu personelu. Szkolenie takie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku, przy czym warto zorganizować je wcześniej, bowiem dopiero jego ukończenie będzie uprawniało pracownika do przeprowadzania szkoleń wstępnych stanowiskowych -dla podległej mu załogi.