Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. poz. 821), wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowuje się na podstawie scenariuszy poważnej awarii przemysłowej wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie dotyczących zdarzeń, w szczególności pożarów, wybuchów i emisji, charakteryzujących się najbardziej niekorzystnymi skutkami. Plany wewnętrzne obejmują swoim zakresem teren zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowuje się na podstawie scenariuszy zawartych w planach wewnętrznych, których skutki zdarzeń wykraczają poza teren zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Plany zewnętrzne obejmują swoim zakresem teren poza zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, narażony na skutki poważnej awarii przemysłowej mogącej wystąpić w zakładzie.
Plany wewnętrzne i plany zewnętrzne sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej. W planach wewnętrznych i zewnętrznych sporządzonych w postaci papierowej dane opisowe opracowuje się w szczególności w formie schematów, zestawień i wykazów w formacie wydruku A4 lub A3. Plany w postaci elektronicznej sporządza się za pomocą systemu informatycznego zapewniającego ich udostępnianie.
Według rozporządzenia, plany wewnętrzne składają się: 1) ze strony tytułowej; 2) z części: a) dotyczącej charakterystyki zakładu, b) organizacyjnej, c) operacyjnej, d) informacyjnej. Część dotycząca charakterystyki zakładu zawiera m.in.: szkic określający położenie zakładu w terenie, z zaznaczeniem kierunków geograficznych oraz lokalizacji najbliższych jednostek osadniczych na każdym kierunku, granic administracyjnych, głównych dróg i szlaków kolejowych, a także rodzaj użytku gruntowego oraz wykaz scenariuszy poważnych awarii przemysłowych wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie, z zaznaczeniem scenariuszy zawartych w planie wewnętrznym.
Stosownie do § 16 rozporządzenia, plany zewnętrze składają się: 1) ze strony tytułowej; 2) z części opisowej w formie dokumentu tekstowego, tabelarycznego, schematów, zestawień i wykazów; 3) z map wraz z legendą. Część opisowa składa się z części ogólnej i części szczegółowej. Część ogólna obejmuje m.in.: charakterystykę zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych wynikających ze stosowanych w zakładzie technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych oraz wykaz scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym. Część szczegółowa obejmuje w szczególności: organizację łączności; sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu oraz sposób postępowania w przypadku przewidywania wystąpienia transgranicznych skutków poważnej awarii przemysłowej.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 10 czerwca br. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr 131, poz. 1219 z późn. zm.).