Według PIP, wprowadzając możliwość swobodnego wyboru przez pracownika godzin rozpoczynania zajęć w dniu, który jest dla niego dniem pracy, należało także zmienić § 8 pkt 1rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Dodatkowo przepis ten należało rozszerzyć o konieczność ewidencjonowania w kartach czasu pracy godzin rozpoczynania i kończenia obowiązków w poszczególnych dobach.

Więcej na ten temat:  PIP ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy