Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając omówił najistotniejsze problemy związane z warunkami bezpiecznej pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazowych w kontekście działań kontrolnych PIP. Przedstawione zostały wyniki kontroli tego zagadnienia przez inspekcję pracy na terenie kraju oraz wybranych okręgowych inspektoratów pracy. Omówiono także tryb realizacji programu informacyjno-prewencyjnego PIP dla pracodawców i pracowników zainteresowanych zapobieganiem negatywnym skutkom stresu w pracy, zapraszając do udziału w nim zakłady gazownicze.
W dyskusji przedstawiciele zakładów gazowniczych, podzielając oceny PIP po przeprowadzonych kontrolach, zwracali uwagę na podstawowe przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, tj. błędy ludzkie popełniane przez osoby bezpośrednio wykonujące prace, jak również osoby z nadzoru. Podkreślano rangę działań prewencyjnych, w szczególności w obszarze ograniczania zagrożeń o charakterze psychospołecznym.