W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 listopada br. odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo pracy w zakładach gazowniczych”. Poświęcona była omówieniu problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego w świetle wyników kontroli przestrzegania przepisów bhp w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych.

Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając omówił najistotniejsze problemy związane z warunkami bezpiecznej pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazowych w kontekście działań kontrolnych PIP. Przedstawione zostały wyniki kontroli tego zagadnienia przez inspekcję pracy na terenie kraju oraz wybranych okręgowych inspektoratów pracy. Omówiono także tryb realizacji programu informacyjno-prewencyjnego PIP dla pracodawców i pracowników zainteresowanych zapobieganiem negatywnym skutkom stresu w pracy, zapraszając do udziału w nim zakłady gazownicze.

W dyskusji przedstawiciele zakładów gazowniczych, podzielając oceny PIP po przeprowadzonych kontrolach, zwracali uwagę na podstawowe przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, tj. błędy ludzkie popełniane przez osoby bezpośrednio wykonujące prace, jak również osoby z nadzoru. Podkreślano rangę działań prewencyjnych, w szczególności w obszarze ograniczania zagrożeń o charakterze psychospołecznym.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.