PFRON: Zasady ustalania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla potrzeb dofinansowań do wynagrodzeń
\

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. Przez wskaźnik należy rozumieć przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Osiągnięcie ww. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla celów dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, weryfikowane jest przez PFRON przy pomocy wartości wykazanych przez pracodawcę (zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), w druku WN-D, w pozycjach 37 („Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym – ogółem”) oraz 38 („Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym – osoby niepełnosprawne”), przy użyciu równania:

wskaźnik = (poz. 38/poz. 37) x 100

PFRON podkreśla, iż pracodawca ubiegający się o dofinansowanie, który wpisuje w ww. pozycje (37, 38) druku WN-D, wartości zerowe oświadcza, iż nie spełnia warunków do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń, bowiem wskazuje na brak zatrudnionych w danym okresie osób niepełnosprawnych. Jeżeli wartości zerowe w druku WN-D w polach 37-38 zostały podane w wyniku błędu, wnioskodawca powinien dokonać korekt z uwzględnieniem prawidłowych wartości, wyliczonych zgodnie z przypisem nr 17 do formularza WN-D. Także wartości w polach 39 i 40 w druku WN-D ("Bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym - Ogółem, Osoby niepełnosprawne"), powinny być wyższe niż 0.

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 7 maja 2012 r.

Data publikacji: 7 maja 2012 r.