Państwowa Inspekcja Pracy przed wizytą ekspertów SLIC

Na przełomie września i października br. przyjedzie do Polski grupa ekspertów SLIC (Senior Labour Inspectors’ Committee), czyli Komitetu Wyższych (Starszych) Inspektorów Pracy. Jej celem jest w szczególności wspieranie Komisji Europejskiej w monitorowaniu przestrzegania prawodawstwa UE na szczeblu krajowym państw członkowskich, w tym określanie wspólnych zasad kontroli w dziedzinie bhp, doskonalenie metod oceny krajowych systemów kontroli w odniesieniu do tych zasad, promowanie wiedzy i wzajemnego zrozumienia różnych systemów i praktyk działania krajowych inspekcji pracy, wymiana inspektorów między państwami członkowskimi oraz ustanawianie jednolitych programów szkolenia inspektorów pracy, zapoznawanie się z polityką bezpieczeństwa pracy innych państw wspólnoty dotyczącą działalności inspekcji pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem tygodniowej wizyty inspektorów europejskich będzie przeprowadzenie oceny wdrażania i egzekwowania dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez system inspekcji pracy w Polsce. Ocena prowadzona będzie w oparciu o „Wspólne zasady dla inspekcji pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w miejscu pracy”. Zespół oceniający będzie składał się z inspektorów pracy 9 państw członkowskich SLIC: Wielkiej Brytanii, Cypru, Danii, Finlandii, Holandii, Malty, Niemiec, Portugalii i Słowacji, którzy dobrowolnie zgłosili chęć zaangażowania się w to przedsięwzięcie.

Program wizyty obejmie spotkania z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicielami instytucji, z którymi urząd na bieżąco współpracuje, a także odrębne spotkania z przedstawicielami partnerów społecznych, zarówno organizacji pracodawców jak i związków zawodowych. Dwuosobowe podzespoły eksperckie spędzą po 3 dni na terenie działania okręgowych inspektoratów pracy w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu, gdzie będą mieli możliwość obserwacji działań tamtejszych inspektorów pracy podczas różnego rodzaju czynności kontrolnych. W scenariuszu pobytu ekspertów w jednostkach terenowych uwzględniono wizyty łącznie w 14 zakładach pracy różnych branż.

Polska inspekcja bardzo starannie przygotowuje się na wizytę zespołu ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy. W związku z wizytą, pod przewodnictwem zastępcy Głównego Inspektora Pracy Leszka Zająca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli okręgowych inspektoratów pracy poświęcone organizacji w Polsce tej wizyty. W szczególności przypomniano założenia do realizacji oceny w oparciu o wymogi określone w europejskim podręczniku do oceny SLIC. Ponadto delegacja Państwowej Inspekcji Pracy, również pod przewodnictwem Leszka Zająca, w połowie czerwca wyjechała do Luksemburga, by w siedzibie SLIC przedstawić propozycje programu wizyty w Polsce zespołu oceniającego.

Spotkanie w gronie europejskich ekspertów ochrony pracy było okazją do zadania polskiej delegacji pytań dotyczących systemu ochrony pracy w Polsce, w tym zakresu i zasad działania Państwowej Inspekcji Pracy. Informacje przekazane członkom wybierającego się do Polski zespołu ekspertów (zarówno w postaci wypełnionego, specjalnego, obszernego kwestionariusza do oceny SLIC, jak i dodatkowe wyjaśnienia strony polskiej) będą weryfikowane praktycznie w czasie październikowego pobytu w Polsce zespołu europejskich ekspertów SLIC.

Edward Kołodziejczyk

Data publikacji: 10 lipca 2013 r.