Jedną z przyczyn powstania nowej wersji projektu były uwagi „Solidarności”. Zgodnie z poprawką wniesioną przez „Solidarność” ubezpieczeniem zostaną objęci również rodzice dzieci, które urodziły się przed dniem wejścia w życie ustawy.

MPiPS w nowym projekcie nie uwzględniło postulatu „Solidarności” dotyczącego nieróżnicowania podstawy wymiaru składek dla osób, które zdecydowały się na urlop wychowawczy. Jest to niekorzystne dla osób zatrudnionych na czas określony, których umowa o pracę wygasła podczas trwania urlopu wychowawczego. Ich składki na ubezpieczenie społeczne i przyszłe emerytury będą po prostu niższe.
Zgodnie z projektem wprowadzone zostaną dwie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Dla osoby z 6-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym, liczonym bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem, byłaby to kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Natomiast dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, ze stażem krótszym niż półroczny, oraz bezrobotnych - podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Problem w tym, że w tej grupie mogą znaleźć się osoby z długim stażem ubezpieczeniowym, ale ich umowa o pracę zakończyła się podczas urlopu wychowawczego.
 
Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl