Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza regulację, zgodnie z którą pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego) działalności gospodarczej albo czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej, które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Oświadczenie to pracownik obowiązany będzie złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia na stanowisku pracownika nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne.

 


Kto jest osobą najbliższą?

Według kodeksu karnego za osobę najbliższą uważani są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Będzie jeden wzór oświadczenia

Ustawa przewiduje również, iż pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do dokonywania aktualizacji oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji. Wzór oświadczenia określi Główny Inspektor Pracy, w drodze zarządzenia.

Probem z odpowiedzialnością

- Osoby zobowiązane do składania oświadczeń oczywiście je złożą, ale z pełną świadomością, iż od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej - zwraca uwagę dr Leszek Rymarowicz, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej na ten temat: Inspektor PIP weźmie odpowiedzialność za działania osób, na które nie ma wpływu >

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.