12 listopada 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy emerytalnej przewidujący możliwość skorzystania z prawa do emerytury przez osoby, które legitymują się co najmniej 40-letnim okresem opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, nie odstępując od sukcesywnego podnoszenia wieku emerytalnego, który wynosić będzie docelowo 67 lat (w 2020 r. dla mężczyzn i w 2040 r. dla kobiet) przewiduje, że po spełnieniu powyższego warunku (okres aktywności zawodowej równy lub większy niż 40 lat) moment przejścia na emeryturę będzie decyzją ubezpieczonego, zależną od jego sytuacji dochodowej, rodzinnej i zawodowej. W gestii osoby ubezpieczonej będzie więc decyzja, czy korzystając, po przepracowaniu minimum 40 lat, osoba ta chce mieć niższą emeryturę i pobierać ją przez dłuższy okres, czy wyższą, lecz pobieraną krócej.

Obecnie funkcjonujące rozwiązanie w postaci emerytury częściowej, wypłacanej w wysokości 50% kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej, tj. dla wieku co najmniej 62 lata w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, pod warunkiem posiadania długoletniego stażu pracy, wynoszącego 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, nie spełnia w pełni oczekiwań osób z długoletnim okresem składkowym, które z różnych przyczyn muszą zakończyć swoją aktywność zawodową.

Zgodnie z projektem, do stażu uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek zaliczane będą wyłącznie okresy składkowe, proponowane rozwiązanie dotyczyć więc będzie osób, które rozpoczęły pracę w młodym wieku (ok. 20 lat) i w całym okresie zatrudnienia miały krótkie okresy absencji chorobowej czy braku pracy. Proponowane rozwiązanie powinno stworzyć silny bodziec do aktywności zawodowej w celu możliwości uzyskania wymaganego okresu składkowego, uprawniającego do skorzystania z prawa do emerytury bez względu na wiek, będąc jednocześnie swoistym zabezpieczeniem na wypadek utraty pracy.

Podobne rozwiązania funkcjonują w większości państw Unii Europejskiej, z tym że dodatkowo określony jest wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury z tytułu długoletniego stażu ubezpieczonego.

13 listopada 2015 r. projekt skierowano do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2015 r.