W obwieszczeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1005) Minister Infrastruktury i Rozwoju opublikował tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn. zm.).
Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 92).