Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317) do systemu może zostać włączona jednostka, która:
1) posiada:
a) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
b) co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych;
2) pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
Włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a: 1) wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem – w przypadku ochotniczych straży pożarnych; 2) podmiotem tworzącym jednostkę – w przypadku pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Komendant powiatowy (miejski) PSP przedstawia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP wniosek o włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z którą zawarł porozumienie, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Jednostkę włącza się do systemu na okres obowiązywania porozumienia. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) PSP w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez jednostkę włączoną do systemu postanowień porozumienia wzywa tę jednostkę do przywrócenia, w wyznaczonym terminie, stanu określonego w porozumieniu.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję jednostek włączonych do systemu.
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 17 października br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.