W Monitorze Polskim z 24 czerwca 2014 r. (M.P. poz. 502) opublikowana została uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” wraz z załącznikiem stanowiącym treść Programu. Uchwała Rady Ministrów ustala okres realizacji PPEJ na lata 2014-2030, a jego realizację powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
W Program Polskiej Energetyki Jądrowej zaangażowana jest również Państwowa Agencja Atomistyki. Prezes PAA sprawować będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowej na wszystkich etapach jej funkcjonowania (ewentualnej likwidacji włącznie). Do głównych zadań PAA związanych z wdrażaniem PPEJ należy:
1) wydawanie zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację elektrowni na podstawie analiz i dozorowej oceny bezpieczeństwa,
2) wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
3) przeprowadzanie kontroli elektrowni jądrowej oraz stosowanie sankcji w przypadku niespełnienia wymagań,
4) prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami jądrowymi,
5) opiniowanie projektów decyzji innych organów.