Czy paczki świąteczne finansowane z konta bieżącego firmy przeznaczone dla osób pracujących na umowę zlecenie muszą być opodatkowane?

W przypadku gdy osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia otrzymają od zleceniodawcy paczki świąteczne, przychód jaki z tego tytułu uzyskają musi być uwzględniony w rachunku podatkowym.


Przychodem osoby fizycznej - o ile ustawodawca podatkowy nie postanowił inaczej - są otrzymane lub postawione do jej dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zasada taka zapisana została w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Biorąc pod uwagę treść zaprezentowanej powyżej zasady nie można mieć wątpliwości co do tego, że jeżeli zleceniodawca przekaże wykonawcy zlecenia prezent w postaci paczki świątecznej, to wartość takiego świadczenia stanowiła będzie przychód podatkowy tego drugiego.
Istotnym przy tym jest to, że dla tego rodzaju przychodów ustawodawca podatkowy nie przewidział żadnego zwolnienia od podatku dochodowego (nie odnajdziemy stosownego zapisu w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. zawierającym katalog zwolnień od podatku dochodowego).
Kwota przychodu, jaki w takiej sytuacji osiąga zleceniobiorca winna być wyznaczona poprzez wycenę otrzymanej paczki świątecznej.
Dokonując takiego ustalenia należy odwołać się do regulacji art. 11 ust. 2 u.p.d.o.f.
Skoro zleceniodawca przekazuje rzeczy przychód zleceniobiorcy jest określany na podstawie ceny rynkowej stosowanej w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu stopnia zużycia (co raczej przy takim świadczeniu nie ma zastosowania) oraz czasu i miejsca uzyskania.
Konkludując należy zatem stwierdzić, że w przypadku opisanym w treści pytania zleceniobiorca, wraz z otrzymaną paczką, bez wątpienia uzyska przychód podatkowy, który z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnienia winien być uwzględniony w rachunku podatkowym sporządzanym na potrzeby dokonania rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pewne wątpliwości może tutaj budzić to, w jakim źródle umiejscowić przychód uzyskany przez zleceniobiorcę. Moim zdaniem, z uwagi na to, że świadczenie jest powiązane z wiążącą strony umową zleceniem (ze stosunkiem cywilnoprawnym - zleceniobiorca otrzymuje paczkę od zleceniodawcy gdyż ze sobą współpracują), uzyskany przychód musi być zaliczony do źródła działalność wykonywana osobiście (tak jak pozostały przychód uzyskany na podstawie umowy zlecenia). Takie umiejscowienie przychodu decyduje o tym, że zleceniodawca musi naliczyć i pobrać od takiego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy.