Czy został wydłużony okres przechodzenia na emeryturę do 31 grudnia 2008 r. osobom określonym w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Tak, osoby wskazane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) - dalej u.e.r.f.u.s., mogą przechodzić na emeryturę na dotychczasowych zasadach, jeżeli warunki do uzyskania emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.


Ustawą z dnia z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1369) nadano nowe brzmienie przepisowi art. 46 ust. 1 u.e.r.f.u.s. Obecnie jest ono następujące:
"1. Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;
2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią
do dnia 31 grudnia 2008 r."
Wskazane osoby będą więc mogły przechodzić na emeryturę również w 2008 r. (dotychczas - do końca 2007 r.).