Według § 3 projektu komisja powypadkowa działa na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, a swoje rozstrzygnięcia podejmuje, co do zasady, w drodze uzgodnień. W razie niezgodności stanowisk członków komisji co do okoliczności lub przyczyn wypadku, w protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków komisji; przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. Dopuszczalne jest zgłoszenie zdania odrębnego do protokołu.
Czynności postępowania wyjaśniającego, takie jak: 1) oględziny miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego; 2) sporządzenie szkiców lub zdjęć miejsca wypadku; 3) przyjęcie wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 4) zasięgnięcie opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny okoliczności i przyczyn wypadku, mogą być wykonywane przez co najmniej jednego członka komisji.
W myśl § 6 projektu komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół powypadkowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia o jej powołaniu. Przyczyny ewentualnego opóźnienia powinny być podane w protokole.
Poszkodowany albo uprawnieni członkowie jego rodziny mają prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym w terminie 7 dni od dnia zapoznania się albo doręczenia protokołu. Komisja niezwłocznie przedstawia protokół kierownikowi jednostki organizacyjnej, dołączając zgłoszone uwagi i zastrzeżenia, jak również wniesione zdania odrębne.
Podstawą omawianego rozporządzenia jest art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616). Miałoby ono zacząć obowiązywać dnia 1 lipca 1 br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.