Kryteriami oceny były m.in. przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.
Komisja wyłoniła 22 laureatów IX edycji. Wśród nagrodzonych są: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, PEC "EMPEC" Sp. z o.o. w Ustce.
Wszystkie firmy otrzymają certyfikat w konkursie "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowanym przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Prezydenta RP.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.