Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
 
Co to dla nas oznacza?
Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS (nie wymaga to składania żadnych oświadczeń), 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, będziemy musieli wypełnić odpowiedni wniosek. Wówczas 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE.
Od 1 kwietnia na stronach internetowych ministerstw pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego znalazły się trzy dokumenty ważne dla każdego ubezpieczonego, który chce pozostać w OFE.
Pierwszym dokumentem jest informacja dotycząca powszechnego systemu emerytalnego, przygotowana przez resorty pracy i finansów. 
Drugi zestaw dokumentów, to informacje przygotowane przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne. 
Trzecim i najistotniejszym dokumentem dla każdego ubezpieczonego, który chce przekazywać składkę do OFE, jest oświadczenie. Jeśli dany ubezpieczony chce, aby część jego składki emerytalnej trafiała do OFE, musi takie oświadczenie wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą do ZUS.
W przypadku osób, które z wysłaniem oświadczenia będą czekały do ostatniej chwili, liczyć się będzie data stempla pocztowego, tak jak w przypadku składania corocznych deklaracji podatkowych.
 
Oświadczenia nie tylko osobiście
Istnieje też możliwość przesłania oświadczenia drogą elektroniczną. Ubezpieczony, który chciałby zdecydować się na taki wariant, musi jednak zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl., a następie udać się do najbliższego oddziału ZUS i potwierdzić założenie konta.
Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów ZUS. 
ZUS postanowił też wyjść naprzeciw osobom, które nie wiedzą, do którego z OFE należą. Aby sprawdzić, do którego funduszu obecnie odprowadzane są nasze składki, można albo odwiedzić dowolny oddział ZUS, albo zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl
Otwierające się okienko transferowe to też okazja, by zmienić fundusz, w którym odkładane mają być nasze składki. Wystarczy, że poinformujemy o tym w oświadczeniu o przekazywaniu składki do OFE, wpisując nazwę wybranego funduszu.
 
Zmiany w OFE
1 lutego 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące OFE. Nakazały one przekazanie do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów w portfelach funduszy, co nastąpiło 3 lutego br. Odpowiadało to wartości posiadanych przez OFE obligacji Skarbu Państwa oraz innych instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W papiery te OFE nie mogą już inwestować. Ustawowo wprowadzony został natomiast minimalny poziom inwestycji w akcje. Wynosi on 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r.
Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz jest związany z okienkiem transferowym. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie będzie ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., otworzy się kolejne czteromiesięczne "okienko" na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS. Następne "okienka" będą otwierane co cztery lata.
Przepisy przewidują, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.
Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadła z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona została też opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. ms/PAP