W sytuacji, gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy bądź też w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, zgodnie z Kodeksem pracy jego najbliższym przysługuje prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej.

Odprawa pośmiertna przysługuje po pierwsze małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie. Jeśli jednak przed śmiercią para była w separacji, świadczenia nie otrzymuje mąż lub żona zmarłego pracownika, lecz dzieci. Mowa tu o dzieciach zmarłej osoby lub jej małżonka, a także o dzieciach przez nią adoptowanych, do 16 roku życia lub jeśli się stale uczą do 25. roku życia. Taka odprawa przysługuje również dzieciom przyjętym na utrzymanie i wychowanie (czyli np. wnukom, rodzeństwu, którymi pracownik się zaopiekował) przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, o ile przejęcie pieczy nad nimi nastąpiło co najmniej na rok przed jego śmiercią. Należy także pamiętać, że jako ,,śmierć w czasie trwania stosunku pracy’’ należy rozumieć nie tylko śmierć podczas świadczenia pracy, ale również sytuację, gdy zatrudniony zmarł przebywając np. na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim. Ponadto, jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa przysługuje od każdego z nich.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/02/08/odprawa-po-zmarlym-pracowniku

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 9 lutego 2015 r.